Gratis bezwaarschrift uitkering

Heeft u een probleem met de sociale dienst? Is uw uitkering afgewezen of teruggevorderd? Heeft u een maatregel of boete ontvangen?

Bij problemen met uw bijstandsuitkering kunt u hulp krijgen van een pro deo advocaat voor ondersteuning bij uw bezwaarschrift, beroepschrift of verzoekschrift (spoedprocedure). Veel voorkomende gevallen zijn het afwijzen van een bijstandsuitkering op basis van de woonsituatie, het terugvorderen van bijstand omdat u wordt verdacht inkomen niet te hebben opgegeven, of een boete omdat er sprake is van een misdraging.

Een ervaren advocaat kan u adviseren en u in rechte bijstaan, en u behoeden voor de valkuilen als u opnieuw een aanvraag indient. Ook als u het niet eens bent met de uitkomst. Direct contact? Klik hier.

Voor welke procedures geldt gratis rechtshulp bij einde uitkering?

Bezwaarschrift, spoedprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit van uw gemeente of sociale dienst omtrent uw uitkering dan bestaat de wettelijke mogelijkheid om tegen het besluit in bezwaar te komen. Een dergelijke procedure moet tijdig worden gestart, aangezien een bezwaarschrit binnen zes weken na dagtekening door het college van burgemeester en wethouders van uw woonplaats moet zijn ontvangen. Een bezwaarschrift dat niet tijdig wordt ingediend wordt, behoudens bijzondere omstandigheden, niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat het besluit dat aan u werd verzonden in rechte komt vast te staan. U kunt daar later dan niet meer op terug komen.

Als uw uitkering is beeindigd of uw aanvraag is afgewezen, dient u eerst in bezwaar te komen tegen het bestreden besluit, voordat u uw geschil kunt voorleggen aan de bevoegde rechtbank. Het is van belang daarbij uw zaak goed voor te bereiden. In de praktijk kan een bezwaarprocedure gecompliceerd verlopen, doordat het de indiener niet duidelijk is welke gevolgen bepaalde besluiten kunnen hebben. Niet alleen ontvangt u vaak meerdere besluiten waartegen afzonderlijk bezwaar dient te worden gemaakt, ook is het vaak onduidelijk of een brief aan u als belanghebbende daadwerkelijk een besluit is in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Als niet vanaf het eerste moment aan een belanghebbende duidelijk is welke gevolgen het college voor ogen had met de beschikking, kan dat grote gevolgen hebben voor het verdere verloop van de bezwaar- of beroepsprocedure. Fouten die in de aanvang van een procedure zijn gemaakt zijn door de werking van de Algemene wet bestuursrecht achteraf vaak niet te herstellen indien niet adequaat wordt gereageerd. De Wet werk en bijstand verbindt verschillende consequenties aan bijvoorbeeld herzieningsbesluiten, terugvorderingsbesluiten of andere beschikkingen. Ook kan het voorkomen dat men niet aan de inhoudelijke (feitelijke) redenen voor een bezwaarprocedure toekomt, omdat een afwijzing van een aanvraag berust op gebreken in de aanvraag. Iedere procedure verdient daarom apart en zorgvuldig te worden bekeken, om er zeker van te zijn dat uw bezwaren op de juiste manieren kenbaar worden gemaakt. Een ervaren advocaat kent de juridische valkuilen en kan u hiervoor behoeden.

Als u ontvankelijk bent in uw bezwaren ontvangt u een uitnodiging voor een hoorzitting, waarbij u uw bezwaren mondeling kunt toelichten. Een bezwaarcommissie is verplicht u in de gelegenheid te stellen om de bezwaren mondeling toe te lichten. Ook hiervoor geldt dat het belanghebbenden vaak niet duidelijk is welke gevolgen de toelichting en het ingediende bezwaarschrift uiteindelijk hebben voor de heroverweging in de bezwaarprocedure. U doet er daarom goed aan professionele rechtshulp in te schakelen. Onze advocaten staan u ook graag bij tijdens de mondelinge behandeling ter hoorzitting.

Het college dient in de bezwaarprocedure alle feiten en omstandigheden te wegen, waaronder uw persoonlijke belangen en omstandigheden. Na afloop van de procedure ontvangt u een beslissing op bezwaar, waaruit blijkt of het college uw bezwaren gegrond of ongegrond verklaart. Bent u het niet eens met dit nieuwe besluit, dan kunt u daartegen in beroep bij de bevoegde rechtbank.

Spoedprocedure

Een beroep op een bijstandsuitkering geldt als laatste redmiddel om in het levensonderhoud te voorzien. Vaak stapelen de financiele problemen zich op bij het uitblijven van een bijstandsuitkering. Als uw aanvraag om een uitkering wordt afgewezen, of als uw bijstandsuitkering wordt beeindigd, moet dan ook snel worden gehandeld. Bij het uitblijven van betalingen is het vaak verstandig om een afwijzing zo snel mogelijk aan een rechter voor te leggen, ook vanwege de duur van een bezwaar- of beroepsprocedure. De uitkomst van die procedures kan vanwege de financiele nood vaak niet worden afgewacht. Ook in dit geval is het daarom raadzaam om zo snel mogelijk contact op te nemen met een ervaren advocaat, die namens u eenspoedprocedure aanhanging kan maken bij de bevoegde voorzieningenrechter. Deze kan een voorlopig oordeel geven over uw lopende procedure, en uw gemeente verplichten betalingen (voorschotten) te verrichten.

Heeft u acute financiele problemen doordat u geen bijstandsuitkering ontvangt? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op via het contactformulier op deze site.

Beroep

Bent u niet tevreden bent met de uitkomst van een bezwaarprocedure, dan kunt u uw geschil voorleggen aan de bestuursrechter van de bevoegde rechtbank in uw arrondissement. Een beroepschrift tegen een beslissing op bezwaar van het college van burgemeester en wethouders van uw woonplaats dient binnen zes weken na dagtekening van dit besluit door de rechtbank te zijn ontvangen. Ook voor deze procedure geldt dat alleen een beroepschrift dat binnen de in de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven termijn door de bevoegde rechtbank is ontvangen in behandeling wordt genomen.

De bestuursrechter beoordeelt de beslissing op bezwaar van uw gemeente, en houdt zich daarbij strikt aan de voorgeschreven vereisten die volgen uit de wet. Kennis van zowel de Algemene wet bestuursrecht en de Wet werk en bijstand is hierbij van belang, aangezien aan alle formele vereisten voor zowel de beroepsprocedure als de eerdere bezwaarprocedure(s) moet zijn voldaan. Vaak is er sprake van diverse besluiten, die afzonderlijk van elkaar worden behandeld. Hoewel het instellen van een beroepsprocedure in de regel niet gecompliceerd is, is er in de praktijk vaak sprake van verschillende procedures en (deel)besluiten die onderling samenhangen. Voor een belanghebbende is vaak onduidelijk welke gevolgen bepaalde (deel)besluiten nou eigenlijk hebben, wat kan leiden tot onaangename verrassingen tijdens de behandeling van het beroepschrift. Zo is het zaak om alle overwegingen van het college van burgemeester en wethouders (uw gemeente) afzonderlijk aan te vechten. Blijft dit achterwege, dan kan de rechtbank een beroepschrift geheel of gedeeltelijk niet-ontvankelijk verklaren. Dit betekent dat u dan aan de inhoudelijke beoordeling van de zaak niet toekomt. U kunt daar in een later stadium niet meer op terug komen. Ten slotte is kennis van recente rechtspraak (jurisprudentie) bij een procedure voor de bestuursrechter noodzakelijk.

Ervaren advocaten kunnen u voor inhoudelijke en procedurele hindernissen behoeden, en ervoor zorg dragen dat uw argumenten duidelijk en volledig aan de bevoegde rechter worden voorgelegd. Bijna altijd is goedkope of kosteloze rechtsbijstand mogelijk, wel moet u bij een procedure rekenen met het griffierecht ten bedrage van € 45,00. Neemt u voor meer informatie omtrent beroepsprocedures vrijblijvend contact op via het contactformulier op deze site. U ontvangt spoedig een reactie.

Hoger beroep

Na uitspraak van de bestuursrechter in uw procedure kunt u, als u niet in het gelijk bent gesteld, tegen deze uitspraak hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep. Dit is de hoogste rechterlijke instantie op het gebied van bijstandszaken. De Centrale Raad beoordeelt of de bestuursrechter de rechtsvraag in uw procedure(s) juist heeft beantwoord, en of wel op alle formele vereisten die de algemene wet bestuursrecht aan een procedure verbindt is voldaan. Voor het instellen van hoger beroep geldt eveneens een wettelijke beroepstermijn van zes weken.

Bij het indienen van een hoger beroepschrift geldt dat - in beperkte mate - nog nieuwe feiten of omstandigheden aan de Raad kunnen worden voorgelegd, voor zover deze vallen binnen de omvang van het geschil, dus het besluit dat u in eerste instantie heeft ontvangen van uw gemeente. De Raad is bevoegd te oordelen over het gehele verloop van de bezwaar - en beroepsprocedure, zowel feitelijk als procedureel. Een advocaat kan u bijstaan en adviseren in de gevolgen van de eerdere bezwaar- en beroepsprocedure bij het hoger beroep. Aangezien de Raad zich tevens buigt over rechtsvragen in laatste instantie, is het van belang uw zaak goed voor te bereiden. Met name kennis van jurisprudentie - eerdere uitspraken in bijstandszaken - is daarbij van belang.